Sabayuma Dinari Samaya Panda-ma-Tenga Chiara
* 14.03.2017

 

* 04.01.2015

 

 

Unsere Hunde Panda-ma-Tenga Erongo Mwoyo
  *25.01.2020-07.02.2024

 

Mashanga Aluna Vignons Akeyo

10.08.2007 - 06.04.2021

12.04.2004 - 30.09.2016